Algemene Voorwaarden

BKS Incasso B.V.

1. Alle opdrachten en/of aanvullende en/of vervolgopdrachten tot (juridische) dienstverlening aan een op het kantoor van BKS Incasso B.V. (hieronder verder: “BKS Incasso”) werkzame medewerker, doen, bij aanvaarding daarvan en voorzover nodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend een verbintenis ontstaan tussen de cliënt/opdrachtgever en BKS Incasso, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

2. De uit de opdracht voortvloeiende verplichting tot (juridische) dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien de cliënt/opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk die beperkingen aan te geven.

3. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten/maten van BKS Incasso de (middellijk) bestuurders van deze vennoten/maten en al degenen die al dan niet in dienst van BKS Incasso werkzaam zijn, alsmede vroegere voor BKS Incasso werkende personen (vennoten/maten, bestuurders en medewerkers) met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van BKS Incasso hebben verlaten.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is BKS Incasso vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert. Indien door BKS Incasso bij de uitvoering van de opdracht derden moeten worden ingeschakeld, of in overleg met de client/opdrachtgever zijn ingeschakeld, dan is BKS Incasso niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, en is BKS Incasso bevoegd zonder voorafgaand overleg met de cliënt/opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van die derde te aanvaarden. Aanspraken jegens die derde zullen op verzoek van de cliënt/opdrachtgever aan hem worden overgedragen.
Cliënt/opdrachtgever vrijwaart BKS Incasso tegen alle aanspraken van derden, de door BKS Incasso in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verbandhoudende met de werkzaamheden van BKS Incasso ten behoeve van cliënt/opdrachtgever.

5. De persoonlijke aansprakelijkheid van op het kantoor van BKS Incasso werkzame medewerkers wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend BKS Incasso is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op de aanspraak onder de door BKS Incasso gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.

6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever of anderszins schade wordt toegebracht aan personen of zaken waarvoor BKS Incasso, dan wel één of meerderen van hen die aldaar werkzaam zijn, aansprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de bedragen waarop de door BKS Incasso afgesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.

7. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door BKS Incasso aan cliënt/opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van Euro 10.000,00.

8. BKS Incasso aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door haar verrichte werkzaamheden, zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, voor een ander doel of in een ander geval hoe soortgelijk ook, worden gebruikt dan waarop de werkzaamheden betrekking hebben.

9. Terzake van door BKS Incasso verrichte diensten en werkzaamheden is de cliënt/opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat, tenzij voor de dienstverlening een speciaal tarief of honorarium is overeengekomen, wordt berekend op basis van de aan de dienstverlening bestede tijd tegen de betrokken medewerker op het tijdstip van dienstverlening geldende uurtarieven. Een met BKS Incasso overeengekomen of door haar vastgesteld uurtarief kan door haar eenzijdig jaarlijks in redelijkheid worden aangepast.
Boven het honorarium is de cliënt/opdrachtgever een forfaitair bedrag verschuldigd aan kantoor- en dossierkosten, gelijk aan 7% van het terzake verschuldigde honorarium, alsmede is hij alle overige kosten en verschotten verschuldigd die door BKS Incasso bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever zijn gemaakt.

10. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn de cliënt en de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen terzake van de voor de cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan BKS Incasso verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de één of de ander door BKS Incasso uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.

11. Betaling van een declaratie van BKS Incasso dient, zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, een voorschotdeclaratie onmiddellijk. Na het verstrijken van die termijn is de cliënt/opdrachtgever zonder aanmaning de in Nederland dàn geldende wettelijke rente verschuldigd.
Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door BKS Incasso moeten worden gemaakt ter invordering van haar declaraties komen voor rekening van de cliënt/opdrachtgever. Betaling dient te geschieden op de door BKS Incasso op de declaratie aangegeven wijze.

12. Op een verplichting van BKS Incasso tot bewaring van een dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de opdracht c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie vijf jaar is verstreken.

13. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de uitvoering van de opdracht en/of betaling van de declaratie zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.